top of page

Privacyverklaring (GDPR)

Conform de Europese Verordening voor Gegevensbescherming van Persoonsgegevens (GDPR)

 

1 Algemeen

Marcel Van Puyvelde BVBA hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Marcel Van Puyvelde BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit impliceert in ieder geval dat

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als Marcel Van Puyvelde BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij nemen wij de rol op van Verwerkingsverantwoordelijke alsook Verwerker. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Marcel Van Puyvelde BVBA

Zetel:  Joe Englishstraat 61 b.47, 2140 te Borgerhout

 

Contactpersonen:

 • verantwoordelijke GDPR

Emailadres:  Filip@immo-mvp.be

 

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Marcel Van Puyvelde BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 

 

 

 

 

3 Welke gegevens verwerken we?

Volgende gegevens verwerken we van u:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MVP of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

5 Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt Marcel Van Puyvelde BVBA de gegevens aan derde partijen (ontvangers).

Marcel Van Puyvelde BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen).

Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd door Marcel Van Puyvelde BVBA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

7 Bewaartermijn

Marcel Van Puyvelde BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventueel wettelijke bewaartermijnen van toepassing verbindt Marcel Van Puyvelde BVBA zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

8 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Marcel Van Puyvelde BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • we hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT-middelen en de data welke er op verwerkt wordt;

 • we pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • we evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;

 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het laten wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via onze eerder vermelde contactgegevens kan u hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bijkomend heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en de contactpersonen zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ook de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De contactgegevens hiervoor zijn als volgt:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 

www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

tel = +32 (0)2 274 48 78

11 Wijziging privacyverklaring

Marcel Van Puyvelde BVBA kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 04/03/2019

2 privacy.JPG
3 privacy.JPG
5 privacy.JPG
bottom of page